Rate this post

Project: IFC SEF ETOOL
Client: IFC
Partner: EnerTeam
Producer: Vo Hai Anh
Supervisor: bt
Designer: Huynh Thanh Viet
Programmer: Huynh Chan Luong.

E-Tool SEF là công cụ của IFC nhằm trang bị cho các công ty và doanh nghiệp nhỏ kiến thức cơ bản và cách thức đánh giá một khoản đầu tư vào năng lượng bền vững.
Công cụ này cũng nhằm nâng cao kiến thức cho các tổ chức tài chính, các nhà cung cấp công nghệ, dịch vụ và các nhà quản lý doanh nghiệp để họ có thể đưa ra những quyết định với đầy đủ thông tin về phương án tài trợ năng lượng bền vững thích hợp nhất.